Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti reguliše način na koji Green News prikuplja, koristi, održava i otkriva informacije prikupljene od korisnika sajta, aplikacije i drugih platformi Green News-a u skladu sa pozitivnopravnim propisima – Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL)

Pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

Svi ostali izrazi koji nisu izričito obuhvaćeni ovim delom ali se pominju u Politici imaju isto značenje kao u ZZPL. U slučaju razlikovanja u značenju izraza definisanih ovom Politikom i ZZPL, zakonske definicije će imati jaču snagu.

Pristajanjem na Uslove korišćenja, dajete saglasnost Green News-u da prikuplja i obrađuje prikupljene lične podatke te da odlučuje o ciljevima i metodama obrade Vaših ličnih podataka, tj.kako će se vaši podaci koristiti. Svaka obrada mora biti zakonita, pravična i transparentna

Green News poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika te može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Prikupljeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika sajta a u cilju što kvalitetnijeg pružanja usluga.

Green News može da prikuplja lične identifikacione podatke od korisnika na različite načine, uključujući, ali ne ograničavajući se podatke koji se prikupljaju kada korisnici posete sajt, registruju se na sajtu, odgovore na anketu kao i u vezi sa drugim aktivnostima i uslugama koje su korisnicima stavlljene na raspolaganje. Od korisnika se može tražiti, po potrebi, ime, adresa e-pošte, pol, datum rođenja, zemlja porekla, obrazovanje, profesija, broj mobilnog telefona. Korisnici uvek mogu odbiti da daju lične identifikacione podatke, osim što ih to može sprečiti da se angažuju u određenim aktivnostima vezanim za Sajt.

Prava korisnika

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre Vašeg opoziva

Green News obrađuje podatke o ličnosti u vremenskom okviru koji je adekvatan za ispunjenje određene svrhe:

– u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost,
– u slučaju potrebe da se Vaši podaci koriste za realizaciju ugovora, do isteka trajanja ugovorne obaveze
– ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, i to do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti,
– za poreske i računovodstvene svrhe u meri i u roku, koji je u skladu sa drugim važećim propisima.

Green News ne prodaje, ne trguje niti ustupa na koriščenje lične identifikacione podatke korisnika drugima. Možemo da delimo generičke agregirane demografske informacije koje nisu povezane ni sa kakvim ličnim identifikacionim podacima u vezi sa posetiocima i korisnicima sa našim poslovnim partnerima, pouzdanim filijalama i oglašivačima. Vaši podaci mogu biti prosleđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona Republike Srbije ili na zahtev državnih organa u skladu sa važečim pripisima Republike Srbije.
Ova Politika povremeno može biti menjana i dopunjavana, s tim što to ne sme ni na koji način umanjiti nivo pravne zaštite lica na koje se podaci odnose a koje su garantovane zakonom. Sve eventualne izmene i dopune stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu.