UMESTO GRADSKE DEPONIJE: U Boru će nići transfer stanica i reciklažno dvorište

Foto: Pixabay

Grad Bor oglasio je rani javni uvid u plan detaljne regulacije centra za upravljanje otpadom.

Koncept rešenja zasniva se na formiranju centra za upravljanje otpadom u okviru kojeg će egzistirati transfer stanica sa reciklažnim dvorištem i ostalim pratećim sadržajima. U okviru transfer stanice vršiće se, kako se navodi, privremeno sakupljanje i odlaganje otpada sa teritorije grada Bora, koje sakupi i dopremi komunalno preduzeće, a onda se vrši pretovar otpada i njegov dalji transport ka Regionalnom centru u Zaječaru, prenosi E-kapija.

Kompleks transfer stanice sadržaće i reciklažno dvorište koje će se pozicionirati u blizini pristupnog puta na kome će građani i meštani okolnih naselja i sela moći da dopreme određene vrste otpada koji sami generišu, a koji se ne odlaže u posude za otpad.

Teritorija Bora, kako piše u dokumentu, još uvek nije uključena u regionalni sistem upravljanja otpadom, već se otpad odlaže na postojeću gradsku nesanitarnu deponiju u krugu RTB Bor grupe.

U planskom periodu predviđa se izgradnja transfer stanice na istoj lokaciji i reciklažnog dvorišta u krugu JKP 3. oktobar.

Osim toga, u planskom periodu sa teritorije Bora svi tokovi otpada će biti preusmereni na planiranu regionalnu deponiju (za područje Borskog i Zaječarskog okruga) Halovo 2, a prema strateškim smernicama Strategije upravljanja otpadom Srbije 2010-2019. godine, Prostornog plana Republike Srbije, Regionalnog prostornog plana Timočke krajine i Regionalnog plana upravljanja otpadom za područje Timočke krajine, kao i Prostornog plana opštine Bor.

“Međutim, budući da se poslednjih godina na prostoru planiranom za izgradnju regionalne deponije dešavaju veće poplave, neophodno je u planskom periodu razmotriti navode Strategije i utvrditi novu lokaciju za smeštanje otpada sa teritorije Timočkog regiona (a koji će uvažiti i dodatne kriterijume lokacije deponije, kakvi su nivoi 100 godišnjih i 1-000 godišnjih voda i dr.)”,navodi se.

Stoga je, kako se dodaje, na osnovu svih navedenih viših planskih dokumenata opredeljenje da se uporedo sa otvaranjem regionalne deponije na lokaciji Halovo 2 (ili druge, alternativne lokacije za deponovanje otpada iz regiona Timočke krajine), izvrši rekultivacija gradske deponije, sanacija i kratkotrajno korišćenje (3-5 godina, do realizacije regionalne deponije), kao i detaljno geološko i hidrotehničko ispitivanje i analiza kvaliteta podzemnih voda u neposrednoj blizini deponije, zbog procene ekološke ugroženosti zemljišta.

Nakon toga pristupiće se izgradnji transfer stanice za gradsko područje Bora, a u skladu sa Regionalnim planom upravljanja otpadom. Neophodno je u međuvremenu zaustaviti dosadašnji trend prostorne disperzije deponije duž pristupnog puta.

Uvođenje sistema upravljanja otpadom će se odvijati u fazama:

1. faza (3-5 godina) – jačanje kapaciteta javnog preduzeća za prikupljanje, transport i bezbedno odlaganje otpada, što uključuje aktivnosti na sanaciji postojeće deponije, uporedo sa podizanjem javne svesti i edukacije stanovništva; pripremni radovi za detaljno geološko i hidrotehničko ispitivanje i analizu kvaliteta podzemnih voda u neposrednoj blizini deponije, zbog procene ekološke ugroženosti zemljišta;

2. faza (5-10 godina) – uspostavljanje sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom na regionalnom nivou razvojem sistema transfer stanica i reciklažnih dvorišta za primarno prikupljanje i selekciju na gradskom području (na lokaciji gradske deponije), i daljom evakuacijom otpada ka regionalnoj deponiji za Timočku krajinu; u ovoj fazi sprovodiće se i evakuacija opasnog otpada ka regionalnim skladištima.

Faznost u realizaciji sistema upravljanja otpadom za gradsko područje Bora direktno će zavisiti od procene njihove izvodljivosti od strane opštinske uprave i od finansijskih mogućnosti za rešavanje ovog problema.

Obrađivači plana su Plan urban doo Niška Banja, Juginus iz Beograda, IST urban doo Niš i Geodetska radnja Geometar Đurđanović iz Niša. Rani javni uvid trajaće do 20. juna.

 

bor deponija otpad reciklažno dvorište

Preporučeno

Nagrade zakupcima u okviru projekta “Digitalizacija beogradskih pijaca”

Nagrade zakupcima u okviru projekta “Digitalizacija beogradskih pijaca”

Jun. 13, 2024
Bečki pilot-projekat: Dostava u centru grada bez emisije CO2

Bečki pilot-projekat: Dostava u centru grada bez emisije CO2

Jun. 13, 2024
Od mešovitog otpada proizvode čistu energiju: Odličan primer iz Beča

Od mešovitog otpada proizvode čistu energiju: Odličan primer iz Beča

Jun. 13, 2024
Retke vrste: Divlji konji se vraćaju u Altin Dala stepu u Kazahstanu posle oko 200 godina

Retke vrste: Divlji konji se vraćaju u Altin Dala stepu u Kazahstanu posle oko 200 godina

Jun. 13, 2024
Broj džinovskih pandi u Kini porastao na skoro 1.900

Broj džinovskih pandi u Kini porastao na skoro 1.900

Jun. 13, 2024